നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസർ ആണോ? മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ് ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ? ദയവായി ഈ പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിക്കുക.. പലപ്പോഴും നമ്മൾ... Read More
ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശമയയ്ക്കൽ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ‌ ബ്രൗസറിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കും.... Read More