ജിയോ പുതിയ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റീചാർജ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ജിയോ പോസ് എന്ന പേരിലുള്ള ആപ്പ് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഒരു ജിയോ വരിക്കാരൻ ആക്കാനും മറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർക്ക്... Read More