വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്നതെങ്ങനെ? കണിയൊരുക്കുന്നതിനു കൃത്യമായ ചിട്ടകളുണ്ട്. പ്രാദേശികമായി ചില ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടാകാം. ഓരോ വസ്തുവും സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണമുള്ളവയാണ്. കണി യൊരുക്കാൻ സത്വഗുണമുള്ളവയേ പരിഗണിക്കാവൂ. തേച്ചുവൃത്തിയാക്കിയ... Read More
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽഭോക്താക്കളുള്ള വാട്സാപ്പ് തങ്ങളുടെ അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ 2017ൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസേജ് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവെരി വൺ എന്ന ഒരു സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്... Read More